bip.gov.pl
RSS
A A A K

SmodBIP

Darowizny 2019

Na podstawie art.1e ust. 2 Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych informujê, ¿e w 2019 roku SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku otrzyma³ darowizny od nastêpuj¹cych Podmiotów.

Darczyñca

Przedmiot darowizny

WartoϾ

Razem darczyñca

Fundacja Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy, ul. Dominikañska 19c,
02-738 Warszawa,

Kardiomonitor uMEC

15 992,90 z³

502 373,55 z³

Ultrasonograf typ Affiniti 70

198 200,00 z³

Pulsoksymetr 3 szt

29 986,95 z³

Aparat USG Mindray DC-70

49 000,00 z³

Ciep³e gniazdko z wyposa¿eniem dodatkowym 5 szt.

49 250,00 z³

Waga elektroniczna noworodkowa - 3 szt.

13 653,57 z³

Inkubator zamkniêty Atom Air Incu

42 676,81 z³

Kardiomonitor Efficia CM150 - 2 szt.

32 400,00 z³

Pompy strzykawkowe 6 szt.

15 600,00 z³

Fotele geriatryczne 10 szt

19 990,00 z³

Le¿anki -15 szt

29 985,00 z³

Fotele do kangurowania 3 szt.

5 638,32 z³

Osoba fizyczna

Instrumentarium zabiegowe

15 000,00 z³

15 000,00 z³

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej Kopalni Jankowice, Jastrzêbska 12, 44-253 Rybnik

Ssak elektryczny

5 800,00 z³

5 800,00 z³

Fundacja Na Rzecz Rybnickiej Pediatrii "mALI WSPANIALI", ul. Równa 7B, 44-217 Rybnik

Zestaw mebli

25 378,00 z³

185 496,15 z³

Inhalator ultradŸwiêkowy

3 260,00 z³

Prace remontowe na Oddziale Pediatrii

156 858,15 z³

Fundacja Iskierka ul. Adama P³uga 1/202-047 Warszawa

Maszyna czyszcz¹ca

11 500,00 z³

11 500,00 z³

FUNDACJA PGE ENERGIA CIEP£A RYBNIK, ul. Podmiejska 43, 44-207 Rybnik

Darowizna pieniê¿na -Pracownia ablacji i krioablacji

150 000,00 z³

150 000,00 z³

Darowizna pieniê¿na na doposa¿enie Oddzia³u Pediatrii

8 000,00 z³

21 000,00 z³

Biogen Poland Sp. z o.o., ul. Salsy 2,02-823 Warszawa

Darowizna pieniê¿na -Projekt Nauka Ratuje ¿ycie

13 000,00 z³

Bayer Sp. z o.o, Aleje Jerozolimskie 158,02-326 Warszawa

6 500,00 z³

6 500,00 z³

Sanofi Aventis Sp. z o.o. , ul. Bonifraterska 17,00-203 Warszawa

8 000,00 z³

8 000,00 z³

Pañstwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 44-200 Rybnik, ul. Janiego 1

Darowizny leków i sprzêtu jednorazowego

43 372,20

43 372,20 z³

Polpharma SA, ul. Pelpliñska 1983-200 Starogard Gdañski

23 500,20

23 500,20 z³

Adamed Pharma SA , Pieñków, ul. Adamkiewicza 6a,05-152 Czosnów

12 878,42

12 878,42 z³

Biofarm Sp. z. o.o, Wa³brzyska 13, 60-198 Poznañ

11 646,20

11 646,20 z³

Celon Pharma SA, 05-092 £omianki, ul. Ogrodowa 2A

5 813,56

5 813,56 z³

LEK-AM Sp. z o.o., Al. Jana Paw³a II 80 (II piêtro), 00-175 Warszawa

5 032,00

5 032,00 z³

Pierre Fabre, ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa

4 860,40

4 860,40 z³

Bayer Sp. z o.o, Aleje Jerozolimskie 158,02-326 Wraszawa

3 176,00

3 176,00 z³

MEAD JOHNSON NUTRITION PL SP. Z O. O.,ul. Lecha Kaczyñskiego 26, 00-609 Warszawa,

1 992,32

1 992,32 z³

Pro.Med. PL Sp z o.o., Al. Korfantego125a,40-156 Katowice

1 766,80

1 766,80 z³

Ursapharm Poland Sp.z o. o., ul. Malarska 6, 05-092 £omianki

908,50

908,50 z³

Nutropharma Sp z o.o., ul. Jednoœci 10A, 05-506 Lesznowola

307,50

307,50 z³

Razem

1 020 923,80 z³

1 020 923,80 z³

Darowizny zosta³y przeznaczone na statutow¹ dzia³alnoœæ Szpitala.

Pragniemy Wszystkim Pañstwu podziêkowaæ za okazan¹ pomoc.Opublikował: Ireneusz Magiera
Publikacja dnia: 31.03.2020
Podpisał: Paulina Nosiadek
Dokument z dnia: 31.03.2020
Dokument oglądany razy: 935