bip.gov.pl
RSS
A A A K

SmodBIP

Kontrole 2022

 

Zestawienie kontroli zewnętrznych za okres rok 2022 - stana na dzień 14.03.2023 r.

   
             

Lp

Kontrolujący

Czas trwania kontroli

Temat kontroli

Ustalenia kontroli

   

1

Narodowy Fundusz Zdrowia Katowice

30.01.2022 - 30.01.2022

Kontrola wypłaty dodatkowego świadczenia pieniężnego "covidowy dodatek" za miesiąc maj 2021 pracowników / udzielających świadczeń zdrowotnych wyznaczonych przez NFZ  - umowa zawarta a NFZ

Brak zaleceń

   

2

Narodowy Fundusz Zdrowia Katowice

02.02.2022 - 02.02.2022

Wezwanie do zwrotu przekazanych środków finansowych na rzecz SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku z przeznaczeniem na przyznanie osobom wykonującym czynności diagnostyki laboratoryjnej dodatkowego świadczenia pieniężnego na warunkach określonych w poleceniu MZ z dnia 04.09.2020r. z późn. zm. oraz w nawiązaniu do wcześniej prowadzonej korespondencji - znak IWSOZ-III.425.9.248.2021; IWSOZ-III.W.13788.JSz.2022 z dnia 02.02.2022. Dotyczy miesiąca maja 2021r.

Wydano zalecenia

   

3

Narodowy Fundusz Zdrowia Katowice

23.02.2022 - 23.02.2022

Prawidłowość dokumentowania, kwalifikowania i rozliczania świadczeń Z58 Swiadczenia zabiegowe - grupa 58- procedura 13.64 w ramach umowy zawartej z NFZ - świadczenia zabiegowe w okulistyce

Wydano zalecenia

   

4

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

29.03.2022-31.03.2022

Kontrola sanitarna w zakresie wykonywania i dokumentacji szczepień ochronnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego - dokumentacja dotycząca szczepień ochronnych

Brak zaleceń

   

5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

30.03.2022 -30.03.2022

Kontrola sanitarna w zakresie wykonywania i dokumentacji szczepień ochronnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego - sprawozdanie roczne ze szczepień za rok 2021; sprawozdanie kwartalne z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek za IV kwartał 2021; kontrola Punktu Szczepień; rozchód preparatów szczepionkowych

Brak zaleceń

   

6

Narodowy Fundusz Zdrowia Katowice

20.04.2022 - 20.04.2022

Kontrola realizacji umowy nr 124/100/443/194/2020; 124/100443/19/4/2021 produkt 99.03.0006 pobyt związany z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem Sars-CoV-2

Wydano zalecenia

   

7

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

14.03.2022 -14.03.2022

Kontrola projektu RPSL.08.03.02-24-0038/21 Zakup wyposażenia stanowisk pracy - poprawa ergonomii warunków pracy

Wydano zalecenia

   

8

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

20.04.2022; 21.04.2022; 25.04.2022; 27.04.2022

Kontrola spełniania wymogów higienicznych i zdrowotnych: procedury postępowania i instrukcje, regulamin Centralnej Sterylizatorni, certyfikaty ISO; dokumentacja dotyczaca kontroli wewnętrznej ZKZSz; umowa z firmą pralnicza, sprawozdanie z badań czystości mikrobiologicznej bielizny, dokumentacja dotycząca okresowej kontroli wentylacji, protokół z przeglądu agregatu prądotwórczego.

Brak zaleceń

   

9

PFRON

14.04.2022-

Pismo DRP.WPAI.411.5882.2022.MDE. Postępowanie sprawdzające w celu potwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wnioskach WN-D i informacjach INF-D-P w zakresie poprawności opłacania składek ZUS

Brak zaleceń

   

10

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

29.06.-01.07.2022

Kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania zasad przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy w otoczeniu źródeł pola - EM eksploatowanych na terenie SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku. Protokół kontroli nr 146.12.NS-HR.2022

Wydano zalecenia

   

11

Ministerstwo Zdrowia Fundusze Europejskie

04.05.2022- 03.06.2022

Kontrola projektu POIS.09.01.00-0235/17 "Poprawa jakości usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę SOR oraz lądowiska dla śmigłowców ratowniczych w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku

Brak zaleceń

   

12

Narodowy Fundusz Zdrowia Katowice

17.05.2022 - 21.06.2022

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ za okres 01.01.2019-31.12.2019

Wydano zalecenia

   

13

RCKiK Racibórz

22.06.2022 - 22.06.2022

Kontrola Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

Wydano zalecenia

   
 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej

28.06.2022 - 28.06.2022

Ocena działalności Oddziału przeprowadzona przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Brak zaleceń

   
 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie hematologii

27.06.2022 - 27.06.2022

Ocena działalności Oddziału przeprowadzona przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie hematologii

Brak zaleceń

   

14

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

06.07.2022 - 06.07.2022

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących ciepłej wody użytkowej - pobór prób wody -

Wydano zalecenia

   
 

Państwowa Inspekcja Pracy

18.07.22

20.07.22

22.07.22

27.07.22

2.08.22

9.08.22

17.08.22

Rekontrola Wystąpienia z dnia 30.11.2021 o nr 040294-53-K023-Ws01/21 oraz wynagrodzenie za pracę, wybrane zagadnienia; bhp w ZDO;

Wydano zalecenia

   

15

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

29.07.2022 - 29.07.2022

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących ciepłej wody użytkowej - pobór prób wody w związku ze sprawdzeniem decyzji nr ONS.HKiŚ.9027.3.106.2022 z dnia 06.07.2022 w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych (Legionella pneumophila)

Wydano zalecenia

   

15

Narodowy Fundusz Zdrowia Katowice

 25.08-14.10.2022

Kontrola nr DK.TWK-XII.7320/052.2022 dotyczaca realizacji umowy nr 124/100443/03/8/2021 z dnia 15.01.2021 w zakresach świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz kardiologia - hospitalizacja. Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w kontrolowanych okresach w odniesieniu do pacjentki o nr PESEL 82122408564. Okres objęty kontrolą 12.12.-13.12.2021

Wydano zalecenia

   

16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

15.09.2022 - 15.09.2022

Kontrola nr 263/1215/NS/HKiŚ/2022 kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące cwu w związku ze sprawdzeniem wykonania decyzji nr ONS-HKiŚ.9027.3.106.2022 z dnia 06.07.2022 po upomnieniu

Wydano zalecenia

   

17

Państwowa Inspekcja Pracy

8.09.22

22.09.22

23.09.22

29.09.22

10.10.22

12.10.22

14.10.22

19.10.2022

Rekontrola Wystąpienia z dnia 26.08.2022 o nr 040294-53-K018-Ws01/22 oraz realizacja przez podmiot przepisów ustawy z dnia 08.06.2017 o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach lecznieczych (Dz.U. 2021. 18.01) oraz przestrzeganie przepisów wynagrodzenia za pracę)

Wydano zalecenia

   

18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

14.11.2022 - 14.11.2022

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących ciepłej wody użytkowej - pobór prób wody - Protokół kontroli numer 335/1215/NS/HKiŚ/2022 pobrano próbki do badań laboratoryjnych w Stacji uzdatniania wody i pokoju socjalnym P.O.34 w Pawilonie nr 5. Po uzyskaniu wyników badań Sanepid dokona oceny jakości wody i stosowną informację przekaże do Szpitala

Brak zaleceń

   

19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

15.11.2022 - 15.11.2022

Kontrola spełniania wymogów higienicznych i zdrowotnych: kontrola stacji uzdatniania wody i studni. Protokół nr 336/1215/NS/HKiŚ/2022

Brak zaleceń

   

20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

15.11.22

16.11.22

17.11.22

Kontrola spełniania wymogów higienicznych i zdrowotnych: w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego (procedury postępowania i instrukcje, certyfikaty ISO, dokumentacja dot. kontroli wewn., umowa z firmą pralniczą, sprawozdanie z badań czystości mikrobilogicznej bielizny, dokumentacja dot. okresowej kontroli wentylacji, protokół z przeglądu agregatu prądotwórczego). Protokół nr 150/1215/NS/E/2022, znak sprawy ONS-E.9027.1.162.2022

Brak zaleceń

   

21

RCKiK Racibórz

01.12.2022-01.12.2022

Nadzór specjalistyczny nad leczeniem krwią i jej składnikami . Kontrolowano dokumentację medyczną pacjentów, którym przetaczano krew lub jej składniki z Oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Urazowo - Ortopedycznego oraz Oddziału Onkologii

Wydano zalecenia

   

22

Narodowy Fundusz Zdrowia Katowice

08.12.2022-kontrola w trakcie

Kontrola nr DK.TWK-XII.7300.1/075.2022 dotyczaca 03.0000.020.17-ryczałt PSZ-szpital II stopnia ; 03.4640.030.02-urologia- hospitalizacja

Kontrola w trakcie

   
             
             
 

Sporzadził : Maria Piech, Jolanta Cichos

         
 

Rybnik, dnia  14.03.2023r.

         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             


Opublikował: Ireneusz Magiera
Publikacja dnia: 15.03.2023
Podpisał: Maria Piech Jolanta Cichos
Dokument z dnia: 15.03.2023
Dokument oglądany razy: 420