bip.gov.pl
RSS
A A A K

SmodBIP

Kontrole 2021

Zestawienie kontroli zewnętrznych za rok 2021
Lp Kontrolujący Temat kontroli Ustalenia kontroli
1 Narodowy Fundusz Zdrowia Katowice Umowa zawarta z NFZ o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie szpitalne - świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). wydano zalecenia
2 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Gospodarka finansowa za lata 2018 - 2020 wydano zalecenia
3 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura Katowice Realizacja Świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego za lata 2018 - 2020 wydano zalecenia
4 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym i Statucie., dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2019-2020. wydano zalecenia
5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku Kontrola sprawdzająca Decyzji PPiS w Rybniku brak zaleceń
6 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Racibórz Oddział Chirurgii Ogólnej - powikłania poprzetoczeniowe brak zaleceń
7 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku Kontrola spełniania wymogów higienicznych i zdrowotnych wydano zalecenia
8 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Kontrola lądowiska przyszpitalnego brak zaleceń
9 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice Kontrola projektu "Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19" brak zaleceń
10 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice Ocena stanu kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku oczekiwanie na wyniki
11 Narodowy Fundusz Zdrowia Katowice Realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19 brak zaleceń
12 Centrum Kształcenia Podyplomowego Weryfikacja wypełniania warunków akredytacyjnych przez wszystkie komórki organizacyjne w strukturach WSS nr 3 w Rybniku uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego wydano zalecenia
13 Państwowa Inspekcja Pracy Rybnik Prawna ochrona pracy, wynagrodzenia wydano zalecenia
14 Narodowy Fundusz Zdrowia Katowice Weryfikacja oferenta w celu porównania informacji zawartych w ofercie ze stanem faktycznym - personel, pomieszczenia, wyposażenie - postępowania konkursowe na realizację świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe brak zaleceń
15 Państwowa Inspekcja Pracy Rybnik Prawna ochrona pracy, wynagrodzenia wydano zalecenia
16 Narodowy Fundusz Zdrowia Katowice Recepty wystawione jako refundowane pomimo nieposiadania przez pacjentów prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lata 2016 do 2019 wydano zalecenia
17 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice Pełnomocnik ds. związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym Kontrola wykonywania zadań obronnych w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku brak zaleceń
18 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku Kontrola sanitarna - Kuchnia Mleczna Oddziału Neonatologicznego brak zaleceń
19 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku Kontrola sprawdzająca Decyzji PPiS w Rybniku brak zaleceń
20 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii Kontrola planowa zgodnie z harmonogramem działalności pracowni endoskopii przewodu pokarmowego brak zaleceń
21 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Racibórz Gospodarka krwią w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku brak zaleceń
22 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku Kontrola spełnienia wymogów higienicznych i zdrowotnych brak zaleceń
23 Narodowy Fundusz Zdrowia Katowice Konkurs opieka specjalistyczna w zakresie kardiologii - sprawdzenie i weryfikacja złożonej oferty brak zaleceń

Rybnik, dnia 27.01.2022r.


Sporządził: Maria PiechOpublikował: Ireneusz Magiera
Publikacja dnia: 07.04.2022
Podpisał: Maria Piech
Dokument z dnia: 07.04.2022
Dokument oglądany razy: 633